The history of the Polish Biographical Dictionary

The initiator of the Polish Biographical Dictionary and its first editor in Chief in 1931-1949 was Wladyslaw Konopczynski (born 1880- died 1952) – historian, professor of the Jagiellonian University, recognized authority on the history of Poland from the 16th to the 18th century. He was a prisoner of the Sachsenhausen camp during World War II. In 1948 the Communist authorities forced him to resign from his position at the university, and in 1949 – to give up his post as edition in Chief of the Polish Biographical Dictionary.

Rules for the preparation of the publication took shape in the years 1931-1934. The first volume of the Polish Biographical Dictionary was published by the Polish Academy of Arts and Sciences in 1935. Four volumes were published before World War II, encompassing biographies up to entry Dabrowski Ignacy.

After World War II, two volumes edited by Konopczynski were published in the years 1946-1949, up to entry Firlej Henryk. Four issues for the next volume were also prepared. The publication of the Dictionary was suspended for 10 years during the Stalinist regime. It was resumed in 1958 with the publication of Volume 7 which mostly included materials prepared by the late Konopczynski.

Starting with volume 8, the Polish Biographical Dictionary was published with Kazimierz Lepszy as editor in Chief. Lepszy (born 1904- died 1964) was a professor and Rector of the Jagiellonian University and an authority on the history of Poland between the 16th and the 18th century, on the history of Pomerania and Polish military fleet. He was editor in Chief of three subsequent volumes, up to entry Jarosinski Pawel.

The work of Rostworowski was continued by his successor as editor in Chief in the years 1989-2002, Henryk Markiewicz (b. 1922), professor of the Jagiellonian University, philologist, historian of Polish literature and theoretician of literature, member of the Polish Biographical Dictionary’s Editorial Committee since 1960. The Dictionary published 9 volumes under his direction, up to entry Stanislaw August Poniatowski, as well as an issue containing supplements and corrections for volumes 1 – 40. Since censorship was abolished after 1989, it was possible to publish and supplement biographies with previously forbidden information, especially concerning members of the World War II Underground and emigrants. The precision of the editor in Chief resulted in more biographies of persons more loosely connected with Poland, as well as in far more detailed content of biographies and the inclusion of history of literature and culture context.

During the following 25 years (1964-1989) the editor in Chief was Emanuel Rostworowski who shaped the present form of the Polish Biographical Dictionary. Rostworowski (1923-1989) was a professor of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, a scholar of the political history and culture of the 18th century, who oversaw the publication of 22 subsequent volumes of the Dictionary. Under his direction, the quality of published biographies improved significantly. The authors’ and editors’ archive research led to discovering new information and to correction of repetitive errors in literature. The criteria of the selection of personages for biographies were broadened, while the descriptions of particular entries became much more detailed and systematized; the speed of publishing new volumes increased, as well as the size of individual volumes. Thanks to the personal authority of Rostworowski, the Dictionary published information generally censored elsewhere.

Professor Andrzej Romanowski (b. 1951), historian of Polish literature, has directed the Polish Biographical Dictionary since 2003.

Calendar PSB

1931-1934
 • Zarząd PAU uchwala regulamin wydawnictwa PSB
 • Powołanie:
  – Komisji Wydawniczej (władze PAU)
  – Rady Słownika
  – Komitetu Redakcyjnego (redaktor główny i kilkunastu członków)
  – biura redakcyjnego (Kazimierz Lepszy, Helena Wereszycka, Janina Skowrońska, Stanisław Buratyński)
 • redaktorem głównym zostaje WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI
czerwiec 1934
 • wysyłanie do autorów pierwszych zamówień na życiorysy
1935
 • ukazuje się drukiem Tom I PSB
1939-1946
 • pierwsza p r z e r w a w y d a w n i c z a (wojenna)
1946
 • ukazuje się drukiem Tom V PSB (pierwszy powojenny)
1949
 • Władysław Konopczyński zmuszony do rezygnacji z funkcji redaktora głównego
1949-1957
 • druga p r z e r w a w y d a w n i c z a (stalinowska)
1953
 • powstaje Instytut Historii PAN, biuro redakcyjne przekształcone zostaje w Pracownię Biograficzną (działającą w obrębie IH PAN), wykonującą kwerendy archiwalne
1957
 • powołany zostaje Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Kazimierza Lepszego (w miejsce przedwojennej Rady Słownika)
1958
 • ukazuje się drukiem Tom VII PSB (pierwszy po przerwie stalinowskiej); piąty zeszyt tego tomu jest już wydany przez Instytut Historii PAN, który do dnia dzisiejszego jest wydawcą PSB
1959
 • redaktorem głównym PSB zostaje KAZIMIERZ LEPSZY
1960
 • ukazuje się Tom VIII PSB, składający się z czterech oddzielnych zeszytów: nr 36 (T. VIII/1) – 39 (T. VIII/4); w podobny sposób wydawane są wszystkie kolejne tomy PSB z Komitetu Redakcyjnego zostaje wyłonione Kolegium Redakcyjne, funkcjonujące w obrębie Zakładu Dokumentacji IH PAN
1964
 • redaktorem naczelnym PSB zostaje EMANUEL ROSTWOROWSKI
 • przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego zostaje Bogusław Leśnodorski
1975
 • ukazuje się jubileuszowy, XX Tom PSB Komitet Redakcyjny przekształca się w Radę Naukową, jej przewodniczącym zostaje Stefan Kieniewicz Kolegium Redakcyjne przekształca się w Komitet Redakcyjny, a Zakład Dokumentacji IH PAN w Zakład Polskiego Słownika Biograficznego IH PAN
1989
 • redaktorem naczelnym PSB zostaje HENRYK MARKIEWICZ
 • Ossolineum wydaje reprint 18 tomów PSB
 • 2 maja 1992 – zmarł Stefan Kieniewicz, przewodniczący Rady Naukowej PSB od r. 1975
1993-1999
 • Radzie Naukowej przewodniczy Aleksander Gieysztor
1994
 • od T. XXXV (z. 144) Słownik dotowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
1995
 • uroczyste obrady Rady Naukowej w związku z jubileuszem 60-lecia PSB i ukazaniem się zeszytu nr 150 (T. XXXVI/3)
1999
 • przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Janusz Tazbir
 • od T. XXXIX (z. 160) PSB zaczyna ukazywać się jako wydawnictwo wspólne PAN i PAU, realizowane przez IH PAN
2003
  liredaktorem naczelnym PSB zostaje ANDRZEJ ROMANOWSKI
czerwiec 2003
 • uruchomienie strony internetowej PSB
12 maja 2006
 • Prezydent RP Lech Kaczyński obejmuje honorowym patronatem projekt internetowego wydania PSB
2009
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dotację na potrzeby Słownika
25 listopada 2010
 • Sejm RP, jednomyślną uchwałą, obejmuje Słownik honorowym patronatem
22 grudnia 2011
 • Prezydent RP Bronisław Komorowski obejmuje honorowym patronatem internetowy Polski Słownik Biograficzny (iPSB)
10 stycznia 2012
 • od tej daty Słownik jest finansowany przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
16 grudnia 2014
 • w obecności Prezydenta RP następuje inauguracja iPSB
21-22 października 2015
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Polskiej Akademii Umiejętności odbywają się posiedzenia naukowe związane z obchodami 80-lecia PSB
3 maja 2016
 • zmarł Janusz Tazbir, przewodniczący Rady Naukowej PSB od r. 1999
czerwiec 2016
 • przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Henryk Samsonowicz
28 maja 2021
 • zmarł Henryk Samsonowicz przewodniczącym Rady Naukowej PSB
2022
 • przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Włodzimierz Mędrzecki