Kalendarium PSB

1931-1934

- Zarząd PAU uchwala regulamin wydawnictwa PSB
- Powołanie:
   - Komisji Wydawniczej (władze PAU)
   - Rady Słownika

  
- Komitetu Redakcyjnego (redaktor główny i kilkunastu członków)
   - biura redakcyjnego (Kazimierz Lepszy, Helena Wereszycka, Janina Skowrońska, Stanisław Buratyński)
- redaktorem głównym zostaje WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI

 czerwiec 1934 - wysyłanie do autorów pierwszych zamówień na życiorysy
 1935 - ukazuje się drukiem Tom I PSB
 1939-1946 - pierwsza p r z e r w a   w y d a w n i c z a  (wojenna)
 1946 - ukazuje się drukiem Tom V PSB  (pierwszy powojenny)
 1949 - Władysław Konopczyński zmuszony do rezygnacji z funkcji redaktora głównego
1949-1957 - druga p r z e r w a  w y d a w n i c z a (stalinowska)
 1953 - powstaje Instytut Historii PAN, biuro redakcyjne przekształcone zostaje w Pracownię Biograficzną (działającą w obrębie IH PAN), wykonującą kwerendy archiwalne
 1957  - powołany zostaje Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Kazimierza Lepszego (w miejsce przedwojennej Rady Słownika)
 1958 - ukazuje się drukiem Tom VII PSB (pierwszy po przerwie stalinowskiej); piąty zeszyt tego tomu jest już wydany przez Instytut Historii PAN, który do dnia dzisiejszego jest wydawcą PSB
 1959 - redaktorem głównym PSB zostaje KAZIMIERZ LEPSZY
 1960  - ukazuje się Tom VIII PSB, składający się z czterech oddzielnych zeszytów: nr 36 (T. VIII/1) - 39 (T. VIII/4); w podobny sposób wydawane są wszystkie kolejne tomy PSB
- z Komitetu Redakcyjnego zostaje wyłonione Kolegium Redakcyjne, funkcjonujące w obrębie Zakładu Dokumentacji IH PAN
 1964 - redaktorem naczelnym PSB zostaje EMANUEL ROSTWOROWSKI
- przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego zostaje Bogusław Leśnodorski
 1975 - ukazuje się jubileuszowy, XX Tom PSB
- Komitet Redakcyjny przekształca się w Radę Naukową, jej przewodniczącym zostaje Stefan Kieniewicz
- Kolegium Redakcyjne przekształca się w Komitet Redakcyjny, a Zakład Dokumentacji IH PAN w Zakład Polskiego Słownika Biograficznego IH PAN
 1989

- redaktorem naczelnym PSB zostaje HENRYK MARKIEWICZ
- Ossolineum wydaje reprint 18 tomów PSB
- 2 maja 1992 - zmarł Stefan Kieniewicz, przewodniczący Rady Naukowej PSB od r. 1975

1993-1999 - Radzie Naukowej przewodniczy Aleksander Gieysztor
1994 - od T. XXXV (z. 144) Słownik dotowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
1995 - uroczyste obrady Rady Naukowej w związku z jubileuszem 60-lecia PSB i ukazaniem się zeszytu nr 150 (T. XXXVI/3)
1999 - przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Janusz Tazbir
- od T. XXXIX (z. 160) PSB zaczyna ukazywać się jako wydawnictwo wspólne PAN i PAU, realizowane przez IH PAN
2003 - redaktorem naczelnym PSB zostaje ANDRZEJ ROMANOWSKI
czerwiec 2003 - uruchomienie strony internetowej PSB
12 maja 2006 - Prezydent RP Lech Kaczyński obejmuje honorowym patronatem projekt internetowego wydania PSB
2009 - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dotację na potrzeby Słownika
25 listopada 2010 - Sejm RP, jednomyślną uchwałą, obejmuje Słownik honorowym patronatem
22 grudnia 2011 - Prezydent RP Bronisław Komorowski obejmuje honorowym patronatem internetowy Polski Słownik Biograficzny (iPSB)
10 stycznia 2012 - od tej daty Słownik jest finansowany przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
16 grudnia 2014 - w obecności Prezydenta RP następuje inauguracja iPSB
21-22 października 2015 - na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Polskiej Akademii Umiejętności odbywają się posiedzenia naukowe związane z obchodami 80-lecia PSB
3 maja 2016 - zmarł Janusz Tazbir, przewodniczący Rady Naukowej PSB od r. 1999
czerwiec 2016  - przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Henryk Samsonowicz
28 maja 2021 - zmarł Henryk Samsonowicz przewodniczącym Rady Naukowej PSB
2022 - przewodniczącym Rady Naukowej PSB zostaje Włodzimierz Mędrzecki